O fundacji

O FUNDACJI

Nasza Fundacja powstała, by wspierać rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Promujemy działania związane z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie skupiając się na sferze wychowania i rozwoju. Pomagamy w doskonaleniu swoich umiejętności oraz podnoszeniu kompetencji zawodowych. Wierzymy, że poprzez działalność Fundacji wpływamy na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz łatwiejsze znalezienie zatrudnienia. Chcemy propagować kształtowanie postaw realizujących określone cele wychowawcze. Dużą uwagę skupiamy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy tym z nich, które mają utrudniony dostęp do edukacji lub znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Naszymi działaniami wspomagamy wszelkie organizacje i placówki wychowawczo-opiekuńcze, a także wspieramy rozwój szkolnictwa niepaństwowego. Wierzymy, że promowanie edukacji wpływa nie tylko na sukces jednostkowy, ale także globalny.

 

CELE FUNDACJI

– wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wychowania i kształcenia,

–  doskonalenie umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– niesienie pomocy i wsparcie dzieci szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

– wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego.

 

Powyższe cele Fundacja NTE realizuje poprzez:

– prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, ułatwiających zdobywanie wiedzy,

– poszerzanie świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii,

– organizację wydarzeń edukacyjnych, m.in. konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów poświęconych nowoczesnych technologiom,

– organizację konkursów i rankingów, zachęcających do rozwijania swoich umiejętności,

– zapewnienie środków i narzędzi niezbędnych do pomocy w zdobywaniu wiedzy,

– wsparcie organizacji i projektów promujące edukację,

– organizowanie pomocy finansowej i finansowanie działań nakierowanych na rozwój edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

– prowadzenie działalności wydawniczej,

– pomoc w  opiniowaniu dokumentów i opracowań związanych z rozwojem edukacji.